«Харекет» қайырымдылық қоры» қоғамдық қорының офертасы

Терминдер

Қайырымдылық жасаушы - қайырымдылық қызметінде пайдалану мақсатында кез келген қолжетімді қаражатты пайдалана отырып, кез келген қолжетімді тәсілмен Қорға қайырымдылық жасайтын іс-әрекетке қабілетті жеке және (немесе) заңды тұлға. Қор - "Харекет "қайырымдылық қоры" Қоғамдық Қоры, БСН 170940025833, 2017 жылғы 21 қыркүйекте тіркелген, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әрекет ететін қайырымдылық, коммерциялық емес ұйым  

Қайырымдылық - ақшалай қаражат және (немесе) зияткерлік меншік объектілері және (немесе) өзге де заттар, сол сияқты қайырымдылық жасаушы қорға өтеусіз негізде (қайырымдылық жасаушы алдындағы қорда қандай да бір қарсы міндеттемелер туындамай) беретін меншік объектілеріне қатысты иелену, пайдалану және билік ету құқығын беру. 

Сайт - Интернет желісіндегі ресми сайт, мына мекенжайда орналасқан: www.xareket.kz.

1. "Харекет" қайырымдылық қорының жария офертасы

1.1. Осы жария оферта, бұдан әрі "Оферта" деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін директор Қалдыбекқызы Айдана атынан "Харекет "қайырымдылық қорының "қоғамдық қорының" ұсынысы болып табылады, Оферт, одан әрі "шарт" деп аталатын қайырмалдық шартына жауап беретін кез келген адаммен жасасу, Офертада көзделген шарттарда. 

Бұл ұсыныс ҚР Азаматтық Кодексінің 395-бабының 5-тармағына сәйкес жария оферта болып табылады. 

1.2. Оферта Қордың сайтында Интернет желісінде орналасқан күннен кейінгі күннен бастап күшіне енеді www.xareket.kz.  

1.3. Оферта мерзімсіз болып табылады және Оферта күшін жою туралы хабарлама сайтқа орналастырылған күннен кейінгі күнге дейін қолданылады. Қор кез келген уақытта Офертаның күшін жоюға құқылы.  

1.4. Қор Оферта көздегеннен өзге тәртіппен және (немесе) өзге де шарттарда қайырымдылық шарттарын жасасуға дайын, ол үшін кез келген мүдделі тұлға тиісті шарт жасасу үшін Қорға жүгінуге құқылы.

2. Шарттың мәні

2.1 осы Шарт бойынша қайырымдылық жасаушы Ерікті қайырымдылық қайырымдылық ретінде қорға қайырымдылық жасаушыға ыңғайлы кез келген тәсілмен ақша қаражатын береді, ал қор қайырымдылық қайырымдылықты қабылдайды және оны Қордың қайырымдылық мақсаттары мен оның әкімшілік шығындарын іске асыру үшін пайдаланады.  

2.2. Қайырымдылық жасаушының осы Шарт бойынша іс-қимылдарды жүзеге асыруы Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 516-бабына сәйкес қайырымдылық деп танылады.

2.3. Қайырымдылық жасаушы қорға қайырымдылық көмек қорының мұқтаждарға жүзеге асыруына қайырымдылық жасаушы айқындаған мөлшерде ақшалай қаражатты өтеусіз береді.

З. Қордың Қызметі 

3.1. Қор мұқтаж отбасыларды тұрғын үймен қамтамасыз ету және сатып алу түрінде көмек көрсетеді.  

3.2. Қордың қызметі пайда табуды мақсат етпейді.  

3.3. Қор өз жұмысы туралы ақпаратты және қызмет нәтижелері туралы есептерді сайтта жариялайды www.xareket.kz.

4.Қайырымдылық жасау 

4.1. Қайырымдылық жасаушы ерікті қайырымдылықтың мөлшерін дербес анықтайды және оны сайтта көрсетілген кез келген ыңғайлы тәсілмен енгізеді www.xareket.kz. осы Шарттың талаптарында.  

4.2.1. Қор жобалары шеңберінде Қордың шотына қайырмалдықты аудару фактісі қайырымдылықтың осы Шарттың талаптарымен толық келіскендігін куәландырады.  

4.2.2. Егер қайырымдылық жасаушы таңдаған қайырымдылықты аудару әдісі "төлем мақсатын" көрсетуге мүмкіндік бермесе, қайырымдылық жасаушы қайырымдылықтың мақсаттарын басқа жазбаша түрде нақтылауға құқылы.  

4.2.3. Төлеушіні дұрыс анықтау үшін қайырымдылықты аудару кезінде  

Қайырымдылық жасаушы өзінің контактілерін көрсетеді: электрондық пошта мекенжайы және / немесе телефон нөмірі.  

4.2.4. Офертаны акцептеу күні және тиісінше шарт жасасу күні: қайырымдылық жасаушының ақшалай қаражатының қордың есеп шотына түскен күні болып табылады.

5.Тараптардың құқықтары мен міндеттері 

5.1. Қор қайырымдылықтан осы Шарт бойынша алынған ақшалай қаражатты ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес және өзінің жарғылық қызметі шеңберінде пайдалануға міндеттенеді.  

5.2. Қайырымдылық жасаушы Қордың қайырымдылықты пайдалану мерзімін белгілемейді 

5.3. Қор қайырымдылық алған кезде Қордың қайырымдылық қызметі бюджетінің баптарына сүйене отырып, оны пайдалануды дербес нақтылайды.  

5.4. Егер осы мақсаттарға немесе белгілі бір тұлғаға жеткілікті қаражат жиналса, Қор келіп түскен қайырымдылықтар сомасы мен белгілі бір тұлғаға көмек көрсету үшін қажетті сома арасындағы оң айырмашылықты Қордың қайырымдылық бағдарламасын іске асыруға пайдаланады, осындай көмекке мұқтаж басқа адамдарға көмектесу үшін қаражат қалдықтарын пайдаланудағы басымдықты сақтай отырып. Қайырымдылықты жүзеге асыра отырып, қайырымдылық жасаушы қайырымдылықта көрсетілген мақсатты орындағаннан кейін Қор Қордың қайырымдылық бағдарламасы шеңберінде қайырымдылықты пайдалану мақсаттарын дербес анықтайды деп келіседі.

5.5. Қор алған қайырымдылықтар Қордың жарғысына және "қайырымдылық туралы"Қазақстан Республикасының 16.11.2015 ж. № 402-V Заңына (01.07.2023 ж. жағдай бойынша өзгерістер мен толықтырулармен) сәйкес Қордың қайырымдылық қызметін іске асыруға жіберіледі. 

5.6. Қайырымдылықты жүзеге асыра отырып, қайырымдылық жасаушы "қайырымдылық туралы" Қазақстан Республикасының 16.11.2015 ж. № 402-V Заңына (01.07.2023 ж. жағдай бойынша өзгерістер мен толықтырулармен) сәйкес Қор алынған қаражаттың бір бөлігін әкімшілік шығыстарды қаржыландыру үшін пайдалануға құқылы екендігімен келіседі. Қордың әкімшілік шығыстары үшін пайдаланылған қаражаттың ең жоғары сомасы фискалдық кезеңде жұмсалған соманың 20 (жиырма) пайызынан аспауға тиіс. 

5.7. Қайырымдылық жасаушы ерікті қайырымдылықты жүзеге асыру кезінде қайырымдылық жасаушы берген дербес деректерді (аты-жөні, мекен-жайы, тұрғылықты жері, электрондық пошта мекенжайы, телефон нөмірі, банк деректемелері), оның ішінде үшінші тұлғаларға (қормен жасалған шарт негізінде) өңдеуге келесі әрекеттерді қоса алғанда, осы Шартты орындау мақсаттары үшін келісім береді: жинау, жазу, жүйелеу, жинақтау, сақтау, нақтылау (жаңарту, өзгерту), алу, пайдалану, беру (тарату, беру, қол жеткізу), иесіздендіру, бұғаттау, жою, дербес деректерді жою. Барлық басқа жағдайларда Қор қайырымдылық жасаушының жеке ақпаратын оның жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаларға жария етпеуге міндеттенеді. Мұндай ақпаратты талап етуге өкілеттігі бар мемлекеттік органдардың осы ақпараттың талаптары ерекшелік болып табылады. Жеке деректерді өңдеуге келісім қайырымдылық жасаушы оны жазбаша түрде қайтарып алғанға дейін қолданылады. 

5.8. Қор қайырымдылық жасаушының алдында осы Шартта көрсетілген міндеттемелерден басқа өзге міндеттемелерді көтермейді.

6. Есеп беру 

6.1 Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде Қор өз қызметі туралы есепті сайтта немесе әлеуметтік желілерде, БАҚ-та жариялауға міндеттенеді. 

6.2 Қор өз қалауы бойынша Офертаның 3-тармағында көзделген есептіліктен басқа, қайырымдылықтарды танысу үшін сайтта қайырымдылықтарды мақсатты пайдалану туралы куәландыратын кез келген құжаттар мен материалдарды орналастыруға құқылы  

7. Басқа шарттар 

7.1. Қайырымдылықты қайтаруды Қор қаражат адресатқа аударылғанға дейін немесе қаражат пайдаланылғанға дейін, қайырымдылық жасаушының қордың электрондық пошта мекенжайына жеке өтініштері болған кезде жүзеге асырады hareketalmaty@mail.ru, қайтару себебін көрсете отырып, Қордың заңды мекенжайына пошта хабарламасымен және төлем деректемелерін, сомасын, жөнелту күнін, жеке куәлігін қоса бере отырып. Егер қайырымдылық жасаушы қаражат жөнелтілген сәттен бастап күнтізбелік 10 күн өткен соң жүгінген болса, қор қайырымдылық жасаушы жүгінген сәттен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде қаражатты қайтаруды жүзеге асырады 

7.2. Қор кез келген уақытта алдын ала ескертусіз осы Офертаның шарттарына біржақты тәртіппен өзгерістер енгізуге құқылы. Жаңа редакциядағы Оферта Қордың сайтында орналастырылған күннен бастап күшіне енеді. 

7.1. Осы Шарт бойынша Тараптар арасында даулар мен келіспеушіліктер туындаған жағдайда, олар келіссөздер және хат алмасу жолымен шешілетін болады. Егер даулар және 

келіспеушіліктер келіссөздер жолымен реттелмейді, олар Қордың орналасқан жері бойынша соттың қарауына берілуге тиіс.

8. Деректемелер 

Қор Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес құрылған және әрекет ететін заңды тұлға болып табылады. 

Толық атауы: 

"ХАРЕКЕТ" ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ҚОРЫ " ҚОҒАМДЫҚ ҚОРЫ

БСН: 170940025833 

ЖСК: KZ91722S000001298489 (KZT) 

БИК: CASPKZKA,  

КБЕ 17 

"KASPI BANK"АҚ 

Телефон: 8 747 500 20 29 

E-mail: hareketalmaty@mail.ru 

Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ., Алмалы ауданы, Шевченко көшесі, 162/7 Үй, н. т. 5

"Харекет" Қорының Директоры Қалдыбекқызы Айдана

Танысу

Құпия сөз

Аккаунтыңызды қорғау үшін, сенімді құпия сөз жазыңыз

Сіз аккаунтыңызға сәтті кірдіңіз